Tất cả câu hỏi Hướng dẫn trong quá trình đăng ký vay
Tôi đang có khoản vay tại ngân hàng thì có vay qua ứng dụng $NAP được không?

Đối với sản phẩm vay theo thu nhập bạn có thể nhận nhiều khoản vay trên ứng dụng $nap theo khả năng thu nhập của mình. Đối với sản phẩm vay theo hóa đơn tiền điện hoặc cà vẹt xe, bạn chỉ có thể nhận 1 khoản vay tại 1 thời điểm cho đến khi tất toán khoản vay đó tại FE CREDIT.

Đối với việc có khoản vay tại công ty khác, bạn vẫn có thể đăng ký khoản vay mới tại FE CREDIT.